Nadace OSF - Spirála Ostrava stabilnější díky evaluaci / More stable Spirála Ostrava due to evaluation

30.04.2024

Realizace projektu:

 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024 

Projekt směřuje k profesionalizaci celé organizace Spirála Ostrava a tím také ke zlepšení poskytování našich služeb lidem se zdravotním postižením a také našim zákazníkům. Umožní nám především další rozvoj na stabilizovaných základech a s podklady auditu, které budou výchozím bodem pro další rozvoj. Díky finanční podpoře Active Citizens Fund dochází ke dlouhodobému zlepšení řízení organizace občanské společnosti Spirála Ostrava a umožnění jejího potenciálu k růstu. Ve vztahu k veřejnosti přispěje k většímu propojení s místní komunitou a zapojení další širší občanské společnosti do problematiky péče o duševní zdraví. Evaluace naší činnosti podpoří dobré jméno Spirály Ostrava u klientů, zákazníků a našich podporovateli. Nově vytvořené pracovní pozice a HR oddělení společnosti hodláme udržet i po skončení projektu. Její financování zahrneme do celkového rozpočtu organizace financovaného z běžných dotačních titulů a vlastních zdrojů z naší činnosti. Investování do lidských zdrojů společnosti Spirála Ostrava a posílení kapacity vedení se jeví jako strategický krok k vnitřní stabilizaci organizace. Evaluace naší činnosti bude součástí běžné praxe ve Spirále Ostrava. Nabyté zkušenosti a dovednosti v rámci projektu budeme také sdílet se zástupci dalších NNO z kraje v rámci setkávání komunitního plánování města Ostravy skupiny Občané s duševním onemocněním.

Annotation:

Spirála Ostrava, is a major provider of social services for people with mental illness and employment in sheltered conditions for people with disabilities in the Moravian-Silesian Region. The aim of the project is receive comprehensive feedback from an independent expert on the overall functions of the organisation's project activities, analyse the current state of efficiency of the company's management, subsequently take measures to improve the situation in key areas and treat one of the possible risks to the long-term sustainability of the organisation. Thanks those activities the organisation will be able to look at was already created so far and find out where it can be improving and target its human potential and finances. The project includes the set up of an HR department who will take care of employees and strengthen fundraising as one part of multi-source funding. The project will strengthen the non-profit organisation Spirála Ostrava and thus help to sustain support for people with mental illness and other disabilities in Ostrava and the surrounding area.

Cíle projektu

C1 Posílit oblast péče o zaměstnance a interní komunikaci zavedením nových pracovních postupů a vytvořením oddělení péče o zaměstnance v organizaci do konce března 2024.

C2 Posílit oblast fundraisingu a PR rozšířením týmu o koordinátora fundraisingu a komunikace a aktualizací systému fungování těchto oblastí do konce března 2024.

C3 Získat podklady pro další rozvoj organizace prostřednictvím procesního analýzy metodou CAF do konce listopadu 2022.

C4 Zpracovat zjištěné výsledky analýzy, aktualizovat procesy a projektovou činnost organizace do konce listopadu 2023.

C5 Evaluovat změny závěrečným provedením procesního auditu externím poskytovatelem do konce února 2024.

Průběžný report aktivit:

únor 2023

Od začátku projektu jsme se již posunuli v mnoha oblastech a soustavně pracujeme na dosažení stanovených cílů. Velmi důležitým milníkem je pro nás vyhodnocení procesní analýzy metodou CAF, na které jsme spolu s organizací SANEK Ponte pracovali.

Nejprve jsme dostali za úkol vypracovat sebehodnocení určitých oblastí, ve kterých chceme dosáhnout lepších výsledků. Celkem jsme hodnotili 9 oblastí. Mezi nimi šlo například o oblasti vedení, strategii a plánování a výsledky práce.

Po vyplnění sebehodnocení jsme spolu s organizací SANEK Ponte upřesnili naše postupy a podrobněji jsme dané oblasti rozebrali a proběhla osobní kontrola u nás ve Spirále.

Nyní jsme již obdrželi výsledky, kde jsme kromě zhodnocení dostali i doporučení, na čem zapracovat. Víme, že nás čeká ještě obrovský kus práce, ale zároveň v tom vidíme potenciál posunout celou organizaci, abychom byli efektivní v plnění naší vize a našich cílů.

leden 2024

V průběhu uplynulého roku jsme věnovali intenzivní pozornost stabilizaci našich vnitřních procesů. Dokázali jsme si vytvořit v oblasti vedení organizace volnou kapacitu díky vzniku oddělení HR a péče o zaměstnance. Znamená to prakticky, že máme vyčleněnou kolegyni, která se věnuje náboru nových zaměstnanců, řízení záuky, personálním záležitostem i péči vzdělávání Spiráláků apod. Vyzkoušeli jsme si, jak moc nám to pomohlo a uvolnilo ostatním vedoucí prostor a kapacitu.

Co se nám díky projektu povedlo?

  • Prošli jsme auditem - známe silné i slabé stránky organizace, priority na kterých budeme pracovat

  • Obsazení nové pozice Koordinátor fundraisingu a PR

  • Máme vizi organizace

  • Nastartovali jsme nově péči o zaměstnance a máme novou pozici Koordinátora HR

  • Máme organizační a mzdový řád

  • Máme Vnitřní směrnici pro komunikaci, směrnici pro digitální bezpečnost

  • Máme popsané, co jsou naše klíčové procesy a jak je chceme sledovat

  • Máme vychytané automatizace v procesu záuky nových zaměstnanců

Osoba odpovědná za projekt:

Eva Krestová, ředitelka Spirála Ostrava, z.ú.

eva.krestova@spirala-ops.cz, 606 053 619

"Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska."

"The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro-motes citizens' active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promo-tes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014-2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic."

Více o průběhu projektu a hodnocení pomocí metody CAF se dočtete v našem blogovém příspěvku.

Po média - tisková zpráva o projektu a jeho realizaci ke stažení.