GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních a citlivých údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Informace o nakládání s osobními a citlivými údaji uživatelů sociálních služeb Spirála Ostrava


Jak nakládáme ve Spirále s Vašimi osobními a citlivými údaji?

Spirála Ostrava je zapsaný ústav poskytující sociální služby Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny. Vždy pro nás bylo, je a bude nejdůležitější poskytovat služby lidem a pro lidi. Sociální služby by však nebylo možné kvalitně poskytnout bez Vašich osobních údajů. Při poskytnutí Vašich osobních údajů jsme povinni dodržovat zásady ochrany osobních a citlivých údajů. Jsme moderní společnost, která pružně reaguje na nejnovější legislativní novely zákonů, vyhlášek a nařízení.

Je naší povinnosti Vás proto informovat o způsobu nakládání s Vašimi osobními a citlivými údaji, které jste se rozhodli nám svěřit a umožnit tak kvalitní poskytování sociální služby.

Řídíme se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních a citlivých údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen nařízení GDPR.

Osobní údaje versus citlivé údaje? Jaký je rozdíl?

  • Do osobních údajů zpracovávaných naší sociální službou patří: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo,
  • Do citlivých údajů zpracovávaných naší sociální službou patří: nejnutnější údaje o zdravotním stavu, v souvislosti s co nejkvalitnějším poskytováním sociální služby, biometrické údaje (podpis uživatele).

Kdo je správcem osobních a citlivých údajů?

Správcem osobních údajů svěřených v rámci poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny je Spirála Ostrava, z.ú. se sídlem Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Jih, IČ: 29441736

Společnost se při poskytování výše uvedených služeb řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Proč zpracováváme některé Vaše osobní a citlivé údaje?

Tyto údaje zpracováváme za účelem poskytování sociálních služeb. S tím je spojeno především:

➡️  Vedení dokumentace o uživatelích sociální služby (tzv. osobní dokumentace),

➡️  Vedení dokumentace o zájemcích o sociální službu,

➡️  Vedení evidence žadatelů o sociální službu, se kterými nemohla být uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby, dle § 91, odst. 3 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

➡️  Vedení dokumentace denních záznamů o průběhu sociální služby.

Legislativní základ pro zpracovávání osobních a citlivých údajů

Jako společnost poskytující sociální služby Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny dbáme na dodržování povinností, které nám ukládá:

➡️  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

➡️  Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

➡️  Etický kodex společnosti Spirála Ostrava, z.ú.

Kdo je příjemce osobních a citlivých údajů?

Komu můžeme za určitých podmínek svěřit některé Vámi poskytnuté osobní nebo citlivé údaje?

Kromě Vaší osoby nesdělujeme za běžných podmínek údaje žádné třetí fyzické nebo právnické osobě. Výjimku tvoří:

➡️  Osoby oprávněné provádět kontrolu poskytování sociálních služeb, dle par. 97, 98, 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,

➡️  Registrující orgán v případě použití opatření omezující pohyb osob, dle par. 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,

➡️ Orgány činné v trestním řízení, přivolaný lékař RZS nebo situace, kdyby byl uživatel nebezpečný sobě nebo svému okolí,

➡️ Osobám, kterým jste udělili písemný souhlas, a ten je následně založen ve Vaší osobní dokumentaci.

Jakým způsobem ochraňujeme Vaše osobní a citlivé údaje?

Údaje v písemné formě jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu uložením v uzamykatelné skříni v kanceláři pracovníků sociální služby. Údaje v elektronické formě ukládané v prostředcích výpočetní techniky, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu přístupovým heslem, antivirovým programem a firewallem.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat, evidovat a uchovávat?

Vaše osobní údaje a citlivé údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Tzn. po dobu, kdy jste u nás veden jako zájemce, žadatel či uživatel. Doba archivace těchto dat je stanovena interní směrnicí Archivační a skartační řád. Z legislativního hlediska podléháme Zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Na co máte právo?

V souvislosti s nařízením GDPR, máte při zpracovávání svých osobních a citlivých údajů následující práva:

➡️  Právo na přístup k Vašim osobním a citlivým datům,

➡️  Právo na úpravu Vašich osobních a citlivých údajů,

➡️ Právo na omezení zpracování osobních a citlivých údajů. Tzn., označené údaje dál nezpracováváme, ale pouze uložíme. Jedná se např. o případ jednání se zájemcem o sociální službu,

➡️ Právo na výmaz osobních a citlivých údajů - Tuto možnost můžete využít např. u fotografií, na nichž je zachycena Vaše osoba, za účelem propagace sociální služby na našich webových stránkách, s Vaším předchozím písemným souhlasem. Pokud svůj souhlas odvoláte, je naší povinností fotografii/e z webových stránek odstranit. Výmaz bude proveden bezplatně. Bezplatnost je zaručena, taktéž při uplatnění výčtu uvedených práv v části Na co máte právo?

➡️  Právo podat stížnost u dozorového úřadu ČR (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že zpracováním osobních a citlivých údajů, došlo k porušení právních předpisů,

➡️  Právo vznést námitku proti zpracování - I přesto, že Vaše osobní a citlivé údaje zpracováváme s výše uvedenými informacemi - tzn. za účelem poskytování sociálních služeb, máte kdykoli právo vznést proti takovému nakládání námitku. Rozhodnete-li se pro tento krok, lze takto učinit na adrese: Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Jih. Pokračovat ve zpracovávání a uchovávání Vašich údajů, budeme jen v případě, pokud prokážeme oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy, či svobodami.