MŠMT – Blázníš? No a! Se Spirálou Ostrava. 

02.01.2023

Realizace projektu: 

od 1.1. 2023 

Náplň projektu: 

Projekt "Blázníš? No a! se Spirálou Ostrava" je postaven na již fungujícím preventivním programu "Blázníš? No a!" (dále BNA), který vznikl v Německu v roce 2000. Organizace Fokus Praha jej realizuje od roku 2012 a postupně se tento úspěšný program rozšiřuje i do dalších krajů. V rámci Moravskoslezského regionu je teprve na rozjezdu, nicméně zkušenosti z ostatních regionů ukazují, že je velice potřebný a žádaný. Zejména v tomto období poptávka škol začíná být vyšší než možná nabídka. Vzhledem k dvouletému období opatření týkajících se pandemie Covidu-19 došlo u žáků základních a středních škol (ale i jejich rodinných příslušníků) k nárůstu psychických problémů a sociálních úzkostí, které vedou k zvýšení poptávky po první psychické pomoci.

Jde o interaktivní program prevence duševního zdraví, který je postaven na otevřeném dialogu odborníků, lidí s vlastní zkušeností s psychickým onemocněním, žáků a jejich učitelů. Neinformovanost a předsudky jsou hlavní příčinou toho, proč lidé nevyhledají včas odbornou pomoc. Proto se prevence a péče o duševní zdraví stává jednou z priorit Světové zdravotnické organizace, Evropské unie i České republiky.

V rámci projektu se dochází do škol, kde probíhá jednodenní setkání ve třídě se žáky, ale i učiteli, psychologem školy nebo jiným dospělým, kteří se stávají přirozenou součástí děje. Program "Blázníš? No a!" má za cíl naučit společnost zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními. Zaměření na mladé lidi je právě proto, že je pro ně otázka smyslu života a vlastní identity důležitým tématem. Hlavním poselstvím programu proto je, že krize jsou těžké, ale patří k životu a mohou nás i posílit. Že nemoc se dá překonat a lze žít plnohodnotný kvalitní život.

Cíle projektu: 

 1. Realizovat celkem 13 školských dní (Ostrava a blízké okolí).

 2. Předat zábavnou formou potřebné znalosti a dovednosti, jak pečovat o duševní zdraví žákům a studentům ve věku 14-20 let (250-300 žáků a studentů).

 3. Uspořádat minimálně 6 setkání na téma duševního zdraví se školními metodiky prevence a školními psychology či výchovnými poradci.

Aktivity projektu: 

Příprava a koordinace 

 • Vzdělávání týmu, náslechy na školách, účast na pravidelných schůzkách BNA týmu pod vedením lektorů Fokus Praha, plánování realizace projektu.

 • Příprava propagačních a dalších písemných materiálů.

 • Jednání a setkání se zástupci škol (metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce), je potřeba vykomunikovat vhodné prostory pro školský den, účast třídního učitele a počet přítomných žáků.

 • Sjednání termínů školských dnů (preventivního programu).

Realizace školských dnů

 • Školského dne se účastní 2 odborníci, kteří v našem regionu pracují s lidmi s duševním onemocněním a 1 člověk, který má osobní zkušenost s duševní nemocí, kterou se mu podařilo zvládnout.

 • Tématem diskusí jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné.

 • Resilience - tajemství vnitřní odolnosti. Není vrozená, ale dá se naučit a postupem času nebo za různých okolností se může měnit. To znamená, že nikdo není pořád stejně odolný. Dalším cílem projektu je pomoci žákům i studentům k získání vnitřní síly a odolnosti.

 • Schéma školského dne:

Na místě budou předány informační letáky pro školy, dotazníky, mapující jejich představu o duševním zdraví. Účast třídního učitele či výchovného poradce je po celou dobu programu žádoucí. Samotný program trvá 5-6 hodin a je rozdělen do tří fází, které zahrnují mapování znalostí, nastavení důvěrné atmosféry, kreativní techniky a v závěrečné fázi sdílení příběhu experta s vlastní zkušeností a prostor pro diskusi.

Ačkoliv se celý školský den dotýká závažných a citlivých témat, snažíme se, aby studenti odcházeli s lehkostí. Po skončení programu žáci obdrží informační letáky s kontakty na návazné služby a drobné upomínkové předměty.

Hodnocení dopadu školských dnů

 • Několik dní po skončení školského dne je rozeslán koordinátorem dotazník na kontaktní osobu ve škole, která jej rozešle k vyplnění žákům, studentům a zúčastněným učitelům (zhodnocení přínosu školského dne).

 • Dotazníky také budeme zjišťovat zpětnou vazbu k prospěšnosti programu od školních metodiků prevence/školních psychologů/výchovných poradců.

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro roky 2022 a 2023.

Kontaktní osoba:

Helena Křemenová

helena.kremenova@spirala-ops.cz, 608 970 016