Nadace OSF  - Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava

09.10.2021

Náplň projektu:

Cílem projektu je analyzovat aktuální stav bezpečnosti dat, následně přijmout opatření ke zlepšení situace a ošetřit jedno z možných rizik pro dlouhodobou udržitelnost organizace. Opatření budou přijata jak v oblasti technického zajištění, tak v oblasti prevence na straně zaměstnanců společnosti. Projekt posílí neziskovou organizaci Spirála Ostrava v digitální oblasti a tím pomůže k udržitelnosti podpory lidí s duševním onemocněním a jiným zdravotním postižením v Ostravě a okolí.

Realizace projektu: 1.8.2021 - 31.3. 2022

říjen 2021

Provedení analýzy bezpečnosti dat v organizaci externími experty, výsledkem analýzy je písemný materiál s doporučeními k zavedení nových opatření, analýza je interním dokumentem organizace.

leden 2022

Proškolení zaměstnanců externím expertem v oblasti bezpečného používání digitálních technologií, práce s aplikacemi, internetem na pracovišti.

únor 2022

 Zpracování interní směrnice a příručky pro zaměstnance. 

Osoba odpovědná za projekt:

Barbara Nováková, finanční a projektová manažerka

barbara.novakova@spirala-ops.cz

"Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska."

 "The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens' active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants."


                                                      https://www.activecitizensfund.cz/