Obchodní podmínky

Splnit si svůj sen

platné při nákupu v e-shopu "Splnit si svůj sen" umístěném na webu spirala-ops.cz (dále také jen "SSSS") provozovaném společností:

Spirála Ostrava, z.ú.

IČ: 29451736

DIČ: CZ29451736

sídlo: Čujkovova 3165/40a , 700 30 Ostrava - Jih

e-mail: info@spirala-ops.cz

bankovní spojení: 2401672843/2010

prodávající je plátcem DPH

(dále jen "Spirála Ostrava, z.ú.")

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky (dále také jen "Podmínky") platí mezi Spirála Ostrava, z.ú. a Kupujícím (dále jen "Kupující"), který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel, při prodeji a nákupu zboží v SSSS a blíže upravují jejich práva a povinnosti. Internetový obchod společnosti Spirála na straně prodávající je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: spirala-ops.cz/splnit-si-svuj-sen/ (dále jen "web"). Tyto Podmínky platí pouze pro nákup zboží objednávaného a kupovaného přímo přes tento web.

1.2 Kupující odesláním objednávky zboží potvrzuje, že má zájem o nákup zboží od Spirála Ostrava, z.ú., a že se seznámil s těmito Podmínkami, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

1.3 Vymezení pojmů:

a) Kupující - spotřebitel: je každý člověk, který při nákupu zboží v SSSS vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,

b) Kupující - jiný subjekt: je každá osoba, která nesplňuje podmínky dle písm. a), tedy zejména fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu se Spirála Ostrava, z.ú. v souvislosti se svou podnikatelskou činností (např. na IČ) nebo samostatným výkonem povolání a dále i všechny právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu nebo na to, zda jsou podnikatelem či nikoliv.

II.

Nákup v SSSS a uzavření kupní smlouvy

2.1 Při nákupu zboží v SSSS není vyžadována předchozí registrace Kupujícího a v SSSS je možné nakupovat bez registrace.

2.2 SSSS obsahuje seznam nabízeného zboží s uvedením celkové kupní ceny zboží včetně DPH a jeho dostupnosti. Spirála Ostrava, z.ú. si vyhrazuje právo nabídku zboží kdykoliv změnit.

2.3 Nabídka zboží vystaveného v SSSS není návrhem na uzavření kupní smlouvy a při nákupu v SSSS se nepoužije ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje až odeslaná objednávka Kupujícího.

2.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o kupujícím (jméno, příjmení, e-mail a doručovací adresa aj.), o způsobu platby kupní ceny a o objednávaném zboží.

2.5 Kupující je povinen zkontrolovat své údaje a opravit případné chyby. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat". Před odesláním objednávky je Kupující povinen potvrdit, že se seznámil s těmito Podmínkami a zvolit způsob platby.

2.6 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení e-mailového potvrzení ze strany Spirála Ostrava, z.ú.. Kupujícímu o přijetí objednávky. E-mailové potvrzení doručené Kupujícímu je považováno za předané vyhotovení kupní smlouvy, přičemž vyhotovení smlouvy je rovněž archivováno u Spirála Ostrava, z.ú.

2.7 Kupní smlouvu je možné změnit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li smluvní strana v odeslané objednávce či v jejím Potvrzení jakékoliv chyby či jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti druhou smluvní stranu a nesrovnalosti napraví.

2.8 Pokud Spirála Ostrava, z.ú. není schopna některý z požadavků objednávky Kupujícího splnit (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží), zašle Kupujícímu e-mail s návrhem na uzavření kupní smlouvy k jinému zboží nebo s pozdějším termínem dodání. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky.


III.

Kupní cena zboží a platební ujednání

3.1 Pro nákup zboží platí kupní ceny uvedené v SSSS v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím.

3.2 Ke kupní ceně zboží uváděné v SSSS se připočítávají náklady na dodání zboží. Ke kupní ceně zboží se připočítávají náklady na dodání zboží - ve výši 85,-Kč Zásilkovna nebo 129,-Kč Česká pošta. Rozpis konečné kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání je Kupujícímu zobrazen před odesláním objednávky a je uveden v potvrzovacím e-mailu zasílaném Kupujícímu. V případě většího množství objednaného zboží bude poštovné úměrně navýšeno v souladu s ceníkem služeb České pošty.

3.3 Kupní cenu zboží je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet Spirála Ostrava, z.ú. uvedený v potvrzení o přijetí objednávky, nebo hotovostní platbou při osobním převzetí. Informace o termínu, kdy bude na odběrném místě objednané zboží Kupujícím připraveno k vyzvednutí, dostane Kupující emailem v nejkratším možném čase od přijetí objednávky Prodávajícím. Způsob platby kupní ceny zvolí Kupující před odesláním objednávky

Platba bezhotovostním převodem:

V případě platby bezhotovostním převodem obdrží Kupující po odeslání objednávky e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí objednávky, která bude obsahovat i údaje o bankovním spojení, jehož prostřednictvím je kupní cena hrazena, a termín, v němž je třeba kupní cenu uhradit. Po připsání platby kupní ceny na bankovní účet Spirála Ostrava, z.ú. obdrží Kupující e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí platby, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

Hotovostní platba při osobním odběru:

V případě osobního odběru objednaného zboží je kupní cena hrazena kupujícím při převzetí zboží v odběrných místech (toto ustanovení neplatí, pokud je zboží uhrazeno kupujícím bezhotovostně a na odběrné místo si jde následně zboží pouze vyzvednout - vyzvednout zboží osobně na odběrném místě lze v případě bezhotovostní platby až po připsání platby za úhradu zboží na bankovní účet Spirála Ostrava, z.ú. - výzva k vyzvednutí zboží přijde kupujícímu emailem).

Adresy odběrného místa:

Spirála Ostrava, Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh.

Dny určené k vyzvedávání zboží jsou pondělí, středa a pátek 8,00 - 16,00.

3.4 Zaslaný daňový doklad slouží Kupujícímu také jako záruční list zboží.

3.5 Nezaplatí-li Kupující kupní cenu zboží dle odst. 3.3 písm. b) ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, může Spirála Ostrava, z.ú. od smlouvy odstoupit a objednávku Kupujícího od počátku zrušit.


IV.

Dodání zboží

4.1 Zboží Kupujícímu zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p. nebo Zásilkovny na jím uvedenou dodací adresu. Náklady na dodání zboží nese Kupující ve výši zobrazené před odesláním objednávky a uvedené v potvrzovacím mailu.

4.2 Spirála Ostrava, z.ú. expeduje objednané zboží do deseti (10) dnů ode dne připsání celkové kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání na bankovní účet Spirála Ostrava, z.ú.

4.3 Kupující bere na vědomí, že délka doby dodání zboží Českou poštou není závislá na vůli Spirála Ostrava, z.ú., která nemůže ovlivnit dobu, v níž bude zboží Kupujícímu při zasílání poštou doručeno. Kupující současně bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i podmínky České pošty, s.p.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než prostřednictvím České pošty, s.p., nese Kupující riziko a veškeré náklady s tím spojené. Opakovaným doručováním se rozumí druhé a další doručování zboží.

4.5 Nepodaří-li se zboží Kupujícím doručit a je třeba doručovat mu zboží opakovaně, zašle Spirála Ostrava, z.ú. Kupujícímu e-mail se žádostí o sdělení platné dodací adresy, na kterou mu lze zboží doručit, případně se sdělením o možném sjednání individuálního způsobu dodání a převzetí zboží. Nekontaktuje-li Kupující Spirála Ostrava, z.ú. ve lhůtě stanovené v tomto e-mailu nebo neuhradí-li současně náklady spojené s dodáním zboží na bankovní účet Spirála Ostrava, z.ú., je Spirála Ostrava, z.ú. oprávněna od smlouvy odstoupit a objednávku zrušit.

4.6 V případě zrušení objednávky bude Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží, které nebylo úspěšné, se Kupujícímu nevrací.

V.

Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující - spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v této lhůtě je Kupující - spotřebitel povinen odeslat Prodávajícímu své oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

5.2 V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, počíná běh lhůty pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední části zboží z příslušné objednávky.

5.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy odešle Kupující - spotřebitel na e-mailovou adresu info@spirala-ops.cz e-mail s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat: jméno a příjmení Kupujícího a jeho adresu, číslo objednávky včetně názvu produktů a počtu kusů a dále číslo bankovního účtu, na který má být vrácena kupní cena zboží. Kupující je povinen v oznámení řádně vyplnit všechny požadované údaje, jinak nelze jeho oznámení o odstoupení od kupní smlouvy akceptovat. Spirála Ostrava, z.ú. Kupujícímu - spotřebiteli následně potvrdí přijetí jeho oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a Kupující - spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení e-mailového potvrzení Spirála Ostrava, z.ú. o přijetí oznámení Kupujícího - spotřebitele o odstoupení od smlouvy.

5.5 Vrácené zboží je Kupující - spotřebitel povinen vrátit Spirála Ostrava, z.ú. v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel; zboží musí být nepoužité, bez vad a ve stejném množství. Kupující - spotřebitel odpovídá Spirála Ostrava, z.ú. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím, přičemž Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že Spirála Ostrava, z.ú. je oprávněna své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího - spotřebitele na vrácení uhrazené kupní ceny. Náklady spojené s vrácením zboží do Spirála Ostrava, z.ú. nese v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Kupující - spotřebitel v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.6 Spirála Ostrava, z.ú. vrátí Kupujícímu - spotřebiteli uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží ze strany Kupujícího - spotřebitele k rukám Spirála Ostrava, z.ú. Spirála Ostrava, z.ú. si tímto vyhrazuje právo nevrátit Kupujícímu - spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu Kupující - spotřebitel vracené zboží předá. V případě, že Kupující - spotřebitel při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Spirála Ostrava, z.ú. nabízí, budou mu ze strany Spirála Ostrava, z.ú. vráceny náklady na dodání zboží maximálně do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude Kupujícímu - spotřebiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení zboží Kupujícím - spotřebitelem.

5.7 Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv vypočtených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu - spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Spirála Ostrava, z.ú. a Kupujícím - spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující - spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit Spirála Ostrava, z.ú. i poskytnutý dárek.


VI.

Práva z vadného plnění a Reklamační řád

6.1 Spirála Ostrava, z.ú. v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá Kupujícímu, že je zboží ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti vymíněné v kupní smlouvě, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží daného druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a je použitelné k obvyklému účelu a dále, že je dodáváno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti.

6.2 Spirála Ostrava, z.ú. poskytuje Kupujícímu - spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit u Spirála Ostrava, z.ú. právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující - spotřebitel je povinen vytknout u Spirála Ostrava, z.ú. vadu ihned poté, co ji zjistil.

6.3 Spirála Ostrava, z.ú. poskytuje Kupujícímu - jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce šesti (6) měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Vadu, která se u zboží vyskytne v záruční době, je třeba u Spirála Ostrava, z.ú. v rámci reklamace vytknout ihned poté, co byla zjištěna. Spirála Ostrava, z.ú. si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení reklamace, kterou Kupující - jiný subjekt neuplatní včas.

6.4 Ujednání o délce záruční doby dle odst. 6.2 a 6.3 neplatí, je-li na zboží vyznačena minimální doba trvanlivosti nebo jiná doba, po kterou lze věc použít, jsou-li takové doby kratší než doby uvedené v odst. 6.2 nebo 6.3. V takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době.

6.5 V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je Spirála Ostrava, z.ú. povinna Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná ze strany Spirála Ostrava, z.ú. nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn.

6.6 Uplatnění práv z vadného plnění dle tohoto článku - reklamaci - je Kupující povinen uplatnit u Spirála Ostrava, z.ú. prostřednictvím adresy elektronické pošty: info@spirala-ops.cz nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese: Spirála Ostrava, z.ú., Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Jih.

6.7 V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám Spirála Ostrava, z.ú., přičemž s tím spojené náklady nese Kupující. Kupující je povinen doložit Spirála Ostrava, z.ú. záruční list (potvrzení původní objednávky) a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.

6.8 V případě uznání bude reklamace primárně vyřizována odstraněním vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze vyřídit reklamaci způsobem dle předchozích vět, může Kupující od smlouvy odstoupit. Nevytkne-li Kupující u Spirála Ostrava, z.ú. vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.9 Spirála Ostrava, z.ú. sdělí Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen "Sdělení").

6.10 V případě uznání reklamace jako oprávněné se Spirála Ostrava, z.ú. zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího do deseti (10) dnů ode dne odeslání Sdělení dle odst. 6.9 Kupujícímu některým ze způsobů dle odst. 6.8 tohoto článku (tj. v této lhůtě odeslat Kupujícímu opravené či nové zboží nebo částku slevy z kupní ceny či celou kupní cenu na jeho bankovní účet). O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje Spirála Ostrava, z.ú. bezodkladně Kupujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné reklamaci nejdéle vyřídit.

6.11 V případě oprávněné reklamace zvolí Spirála Ostrava, z.ú. způsob jejího vyřízení tak, aby byl možný a účelný s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav.

6.12 Spirála Ostrava, z.ú. upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, a nebo pokud Kupující vadu způsobil sám.


VII.

Společná ujednání

7.1 Doručování se mezi stranami děje formou doporučeného dopisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím dostupných adres elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu, prostřednictvím datové schránky nebo osobně s potvrzením o převzetí písemnosti. V případě doručování zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou dnem převzetí adresátem a v případě, že adresát zásilku odmítl převzít nebo ji uloženou nevyzvedl, třetím dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb. Písemná forma je mezi stranami zachována i v případě doručování oznámení prostřednictvím adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem i bez něj.

Kontaktní údaje Spirála Ostrava, z.ú. pro doručování:

Spirála Ostrava, z.ú. 

Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh

e-mailový kontakt: info@spirala-ops.cz

7.2 Spirála Ostrava, z.ú. sděluje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázáno kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.3 Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniknuvší z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou; případné stížnosti je Kupující - spotřebitel povinen adresovat k rukám Spirála Ostrava, z.ú. na adresu elektronické pošty info@spirala-ops.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího - spotřebitele zašle Spirála Ostrava, z.ú. na adresu jeho elektronické pošty. V případě neúspěchu smírčích jednání budou spory předloženy českým soudů, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy, a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu. Kupující - spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se za účelem řešení sporů na Českou obchodní inspekci.

7.4 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon aj.) použitých pro uskutečnění objednávky Kupujícího, uzavření kupní smlouvy či následné komunikace se Spirála Ostrava, z.ú. jsou hrazeny v běžné výši závislé na tarifu poskytovatele, jehož služby Kupující využívá. Každá ze stran smlouvy nese své takto vynaložené náklady sama.

7.5 Smlouva uzavřená s Kupujícím je včetně obchodních podmínek archivována u Prodávajícího v elektronické podobě, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu Spirála Ostrava, z.ú. smlouvu včetně VOP platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky svou objednávku údaje v ní obsažené zkontrolovat a případně změnit či opravit. Znění obchodních podmínek tvoří přílohu uzavírané kupní smlouvy a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího.

7.6 Spirála Ostrava, z.ú. je oprávněna k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Orgánem státního dozoru je Česká obchodní inspekce.

7.7 Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní podléhá ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Spirála Ostrava, z.ú. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní Spirála Ostrava, z.ú. mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní SSSS. Webové rozhraní Spirála Ostrava, z.ú. je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob - zejména ostatních zákazníků Spirála Ostrava, z.ú. a který je v souladu s jeho určením. Spirála Ostrava, z.ú. není odpovědná za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.,

7.9 Kupující přijetím těchto VOP souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. V případě, že nákup v SSSS bude možné provést a závazky Spirála Ostrava, z.ú. plynoucí z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty odvolat. Kupující přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že byl o právu odvolat svůj souhlas se zasíláním tzv. cookies řádně poučen.

VIII.

Kupující - jiný subjekt a ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníků - Kupujících - jiných subjektů je zabezpečována v souladu s právními předpisy ČR a EU. Spirála Ostrava, z.ú. prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím - jiným subjektem považuje za důvěrné a tyto budou použity pouze k uskutečnění plnění dle kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího plynoucích ze zákona (kupř. v souvislosti s daňovými povinnostmi), případě v rámci marketingových akcí, avšak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.2 Kupující - jiný subjekt přijetím těchto VOP souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení/název, adresa sídla, identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty) ze strany Spirála Ostrava, z.ú. pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a těchto VOP.

8.3 Kupující - jiný subjekt je povinen uvádět ve styku se Spirála Ostrava, z.ú. pravdivé a správné osobní údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Spirála Ostrava, z.ú. o jejich změně. Spirála Ostrava, z.ú. správnost a pravdivost údajů Kupujícího - jiného subjektu neověřuje. Kupující - jiný subjekt přijetím těchto VOP potvrzuje správnost jím uvedených údajů a prohlašuje, že byl poučen o skutečnosti, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů Spirála Ostrava, z.ú. Za újmu vzniknuvší v důsledku porušení povinností Kupujícího - jiného subjektu dle tohoto odstavce odpovídá Kupující - jiný subjekt.

8.4 Kupující - jiný subjekt bere na vědomí, že Spirála Ostrava, z.ú. je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. Spirála Ostrava, z.ú. se zavazuje nepředávat osobní údaje Kupujícího - jiného subjektu jiným osobám než osobám přímo spolupracujícím s prodávajícím při prodeji zboží, případně osobám zabezpečujícím platební styk mezi stranami či dodání zboží nebo osobám spolupracujícím se Spirála Ostrava, z.ú. v souvislosti s jeho činností.

8.5 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje Kupujícího - jiného subjektu jsou zpracovávány v elektronické podobě.

8.6 Spirála Ostrava, z.ú. zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. V opačném případě je Kupující - jiný subjekt oprávněn Spirála Ostrava, z.ú. na tento rozpor upozornit, požádat jej o vysvětlení a žádat nápravu vzniknuvšího závadného stavu. Nevyhoví-li Spirála Ostrava, z.ú. oprávněné žádosti Kupujícího - jiného subjektu o odstranění závadného stavu, je Kupující - jiný subjekt oprávněn obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.7 V případě žádosti Kupujícího - jiného subjektu o informaci o zpracování jeho osobních údajů, je Spirála Ostrava, z.ú. povinna Kupujícímu - jinému subjektu tuto informaci předat. Spirála Ostrava, z.ú. je oprávněna požadovat za poskytnutí informace dle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

8.8 Kupující - jiný subjekt bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke Spirála Ostrava, z.ú. kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným Spirála Ostrava, z.ú.. Kupující - jiný subjekt přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že byl o právu odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů řádně poučen.

8.9 Pravidla ochrany osobních údajů Kupujících - spotřebitelů jsou popsána v samostatném dokumentu nazvaném Zásady ochrany osobních údajů ve Spirála Ostrava, z.ú.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztah vznikající mezi Spirála Ostrava, z.ú. a Kupujícím jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě, že smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách e-shopu SSSS a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. Spirála Ostrava, z.ú. si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Dnem uveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran. Pro účely kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné obchodní podmínky účinné ke dni odeslání objednávky Kupujícím.

9.3 Je-li některé z ustanovení VOP neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost obchodních podmínek a uzavřené smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

9.4 Zvláštní ujednání mezi Spirála Ostrava, z.ú. a Kupujícím obsažená ve smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.5 Kupní smlouva uzavíraná s Kupujícím je uzavírána a může být uzavřena pouze v českém jazyce. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi Spirála Ostrava, z.ú. a Kupujícím následně vznikne překlad textu smlouvy a obchodních podmínek do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad smlouvy a VOP je rozhodný výklad smlouvy a VOP v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.12.2019, poslední aktualizace 27.11.2023.